Logowanie do GBOX Online

Logowanie do Gbox online
Gbox_logo

Regulamin Usługi Pakiet SMS

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Dostawcą usługi Pakiet SMS jest INELO Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 24/U2b, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000552254, NIP 5512333463, REGON: 356687662 ( dalej „INELO”).
2. Usługa Pakiet SMS jest skierowana do Klientów INELO korzystających na podstawie odrębnej Umowy z Systemu GBOX Assist (dalej „Umowa o świadczenie usług lokalizacyjnych”).
3. Pakiet SMS umożliwia Klientom korzystającym z Systemu GBOX Assist wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) za pośrednictwem Panelu GBOX Online.

§ 2 Zakup usługi Pakiet SMS i opłaty

1. Klient zamawia wybraną usługę Pakiet SMS (100, 200 lub 500) poprzez formularz dostępny na stronie www.gbox.pl. Dokonanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje na wskazany w zamówieniu adres email, fakturę proforma za wybraną usługę Pakiet SMS.
3. INELO aktywuje usługę Pakiet SMS najpóźniej w następny dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym INELO.
4. Brak wpłaty w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia jest równoznaczny z anulowaniem zamówienia.
5. INELO nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia Klienta, w przypadku podania przez Klienta błędnych lub niepełnych informacji w zamówieniu.
6. Koszt wysłania SMS na numery obsługiwane przez operatorów krajowych jest równy jednemu SMS z zakupionego Pakietu SMS. Koszt wysłania SMS na numery obsługiwane przez operatorów zagranicznych jest równy dwóm SMS z zakupionego Pakietu SMS.

§ 3 Reklamacja

1. INELO ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi Pakiet SMS, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek działania siły wyższej, z przyczyn leżących po stronie Klienta lub wskutek nieprzestrzegania przez Klienta postanowień łączącej go z INELO Umowy o świadczenie usług lokalizacyjnych lub postanowień niniejszego Regulaminu, jak również w przypadku działań lub zaniechań osób trzecich, za które INELO nie ponosi odpowiedzialności.
2. INELO ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi Pakiet SMS, wynikające z wyłącznej winy INELO, w szczególności INELO nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi Pakiet SMS w przypadku braku możliwości świadczenia usługi Pakiet SMS, która nie wynikała z wyłącznej winy INELO.
3. INELO zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia przerw technicznych w dostępie do Panelu GBOX Online (a więc również w usłudze Pakiet SMS) nie dłuższych niż 6 godzin, z zastrzeżeniem, iż w/w przerwy techniczne będą przeprowadzane od poniedziałku do piątku po godzinie 20-tej lub w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w dowolnych godzinach. Informacja o planowanej przerwie technicznej będzie umieszczana na stronie logowania do Panelu GBOX Online, na 5 dni roboczych przed wyłączeniem usługi. Nie może to być jednak podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec INELO.
4. INELO zapewnia dostęp do usługi świadczonej w ramach wybranego przez Klienta Pakietu SMS w okresie 99% dni w skali roku kalendarzowego. Okres ten nie uwzględnia przerw technicznych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz przerw spowodowanych zablokowaniem dostępu do Panelu GBOX Online (zgodnie z warunkami Umowy o świadczenie usług lokalizacyjnych), które nie są zależne od INELO.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Pakiet SMS, INELO ponosi wobec Klienta odpowiedzialność w zakresie poniesionej przez Klienta szkody rzeczywistej z wyłączeniem utraconych korzyści i przy uwzględnieniu zasad określonych w niniejszym paragrafie.
6. Za każdy dzień braku świadczenia usług w ramach Pakietu SMS przez INELO, Klientowi przysługuje prawo do dodatkowych:
a) 3 SMS-ów za każdy dzień braku możliwości korzystania z usług w Pakiecie SMS 100;
b) 6 SMS-ów za każdy dzień braku możliwości korzystania z usług w Pakiecie SMS 200;
c) 15 SMS-ów za każdy dzień braku możliwości korzystania z usług w Pakiecie SMS 500.
Prawo do dodatkowych SMS-ów przysługuje Klientowi po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dodatkowe SMS-y zostaną dodane do pakietu Klienta po rozpatrzeniu reklamacji.
7. INELO nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treść informacji przekazywanych/przesyłanych przez Klienta korzystającego z usługi Pakiet SMS;
b) szkody wynikłe z braku stosowania zabezpieczeń dla danych oraz posiadanego przez Klienta oprogramowania.
8. Abonent zobowiązany jest do:
a) korzystania z usługi Pakietu SMS na warunkach określonych w Regulaminie;
b) korzystania z usług zgodnie z obowiązującym prawem.
9. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości działania usługi Pakiet SMS należy kierować pocztą elektroniczną na adres reklamacja@gbox.pl, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z usługi Pakiet SMS. Reklamacje wniesione w inny sposób mogą pozostać nierozpatrzone.
10. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w ramach realizowanego Pakietu SMS, niedotrzymania z winy INELO terminu rozpoczęcia świadczenia usługi Pakiet SMS lub nieprawidłowego obliczenia ilości dodatkowych SMS-ów przyznanych za okresy braku świadczenia usługi Pakiet SMS.
11. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: nazwę, NIP firmy, numer pod jaki wysłano wiadomość SMS, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zawierające niepełne dane mogą pozostać nierozpatrzone.
12. INELO zobowiązuje się do zapewnienia obsługi reklamacji Klientów, w szczególności do udzielenia Klientowi pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni roboczych.
13. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji określonego niniejszym paragrafie powoduje utratę przez Klienta prawa do reklamacji. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje INELO.
14. Prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 4 Postanowienie końcowe

1. Regulamin obowiązuje od daty opublikowania na stronie www.gbox.pl. INELO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu usługi Pakiet SMS w każdym czasie. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie usługi Pakiet SMS nowa wersja Regulaminu usługi Pakiet SMS będzie obowiązywała po upływie 2 dni od daty jego opublikowania na stronie www.gbox.pl
2. Klient jest zobowiązany wykorzystać limit SMS zakupiony w ramach usługi Pakiet SMS w terminie do 12 miesięcy od daty jego aktywacji. INELO po upływie okresu 12 miesięcy zamyka konto Klienta, bez zwrotu środków finansowych za niewykorzystane SMS-y przez Klienta.
3. W każdym przypadku zakończenia współpracy na podstawie zawartych pomiędzy INELO a Klientem Umów
o świadczenie usług lokalizacyjnych niewykorzystany przez Klienta limit SMS w ramach usługi Pakiet SMS przepada. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu środków finansowych za niewykorzystane przez Klienta SMS-y.
4. INELO w dowolnym okresie ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w ramach Pakietu SMS na rzecz Klienta za uprzednim 30 dniowym powiadomieniem i zwrotem środków finansowych za niewykorzystane SMS-y pozostające do wykorzystania po dniu zaprzestania świadczenia usług przez INELO.
5. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednio postanowienia kodeksu cywilnego.